Pročitajte koja su pitanja postavili vijećnici BH Bloka na 4. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje održanoj 17. 06. 2021. godine.

Edin Gekić  Klub BH Blok

1) Insistiram da se općinskim vijećnicima dostave revizorski izvještaji budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018, 2019, 2020.godinu!

2) Predlažem da se uradi hitna rekonstrukcija asfalta na stadionu u sklopu osnovne škole Gornji Vakuf.

3) Ko je odgovoran za nepostojanje katastarskog plana općine Gornji Vakuf-Uskoplje, zašto nije urađen i kada općinska vlast planira sa izradom istog?

4) Kada načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje Sead Čaušević planira realizovati predizborno obećanje izradu i asfaltiranje stadiona u MZ Odvode?

Amel  Hajrić Klub BH Blok

 1. Kada se  planira  rekonstrukcija  lokalnih puteva  Lužani  - Doci ( MZ BOJSKA ) i Mašate  – Grnica , obzirom da je ljeto sve bliže  i da su pomenuti  putevi od velikog značaja  za poljoprivrednike?
 2. Kada planirate asfaltiranje puta u Dražev Docu, mjesto Muratspahići,  obzirom da znatan broj stanovništva  živi u pomenutom dijelu Dražev Doca?
 3. Mještani sela  Hrasnica imaju problema sa kanalizacijom,  pitanje  mještana  pomenutog sela glasi: Da li postoji projekat za izgradnju  iste?  Da li je to projekat općine Gornji Vakuf – Uskoplje ili SBK/KSB kantona?  Ako postoji  projekat kada se planira njegova realizacija?
 4. U MZ  Grnica zaseok Dadići  nije obuhvaćen rasvjetom, te  ista nije izgrađena.  Stanovnici tog dijela Grnice pitaju: Da li se planira izgradnja rasvjete i kada?  Također, postavljaju pitanje: Šta je potrebno da urade kako bi i oni dobili „svjetlo u mraku“? Također kada se planira izgradnja rasvjete od ulice Stara cesta do mosta Mehmeda Drine tj. put za naselje Luka.

Kadir Kičin Klub BH Blok

 1. Gospodine načelniče, kada građani sela Zastinje mogu očekivati gradsku rasvjetu ?
 2. Gospodine Načelniče, svejsni Ste da su trenutno počeli ekstenzivni poljoprivredni radovi. Da li građani naše općine, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, mogu besplatno koristiti usluge JKP “Radovina” u svrhu čišćenja i popravke makadamskih puteva do odgovarajućih privatnih parcela (planinski putevi)!? Ili  ćete se voditi dosadašnjom praksom da JKP “Radovina” svoje usluge pruža samo privilegiranim  pojedincima, odnosno Vašim političkim idealima!?
 3. Gospodine Načelniče šta ćete učiniti sa divljim deponijama (Milanović Dolac) koje obitavaju već duži niz godina kao i novonastalim ?.
 4. Gospodine Načelniče  da li Ste lično Vi za izgradnju novih MHE na rijeci Vrbas u našoj općini? Naime, svjesni  smo da je usvojen novi Prostorni Plan SBK/KSB u kojem se predviđa izgradnja novih MHE na rijeci Vrbas sa pritokama. Obzirom da Općina Gornji Vakuf - Uskoplje nije dala konkretan odgovor, odnosno nije odgovorila SBK/KSB, da li to znači da će se graditi nove MHE  na rijeci Vrbas u našoj Općini ?

Kenan Crnica Klub BH Blok

 1. Da li postoji cjelokupna dokumentacija i na osnovu kojih dozvola se vrši rekonstrukcija prostorija SDA na Bililu?
 2. Da li općina ima u planu osnivanje nogometnog kluba koji nije diskriminirajući s obzirom da je HNK "Sloga" GV-U pustila u prodaju klupske majice sa slikom crkve u Uskoplju, te na taj način favorizirala jednu naciju i vjeru?
 3. Da li je, i ako jeste, po kom osnovu isplaćivana plata Predsjedavajućem općinskog vijeća u periodu od isteka mandata do perioda ponovnog izbora na to mjesto?
 4. Da li ima u planu asfaltiranje i postavljanje rasvjete u selu Duša?

BH BLOK